תקנון מבצע הגרלות "אלבומי לופה" (התחלת הגרלה 12/10/2015)

סיטי לייף סטייל בע"מ מודיעה בזאת, על עריכת מבצע הגרלות בשם "אלבומי לופה" (להלן: "המבצע"), הנערך בכפוף ובהתאם לתנאים ולהוראות המפורטים בתקנון זה (להלן: "התקנון").

1. הגדרות

"עורכת ההגרלה" – סיטי לייף סטייל בע"מ, מפעילת אתר  www.baligam.co.il

"ההגרלה" – מבצע הגרלת 1,000 אלבומי לופה בין משתתפי המבצע.

"הפרס" – אלבום לופה אחד לכל זוכה/מששתף.
 

2. תקופת המבצע

2.1  המבצע ייערך החל מיום 12/10/2015 ועד ליום 19/10/2015 (כולל) (להלן: "תקופת המבצע").

2.2  עורכת המבצע שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או להאריך ו/או לקצר את תקופת המבצע ו/או לבטל את המבצע, מכל סיבה הנראית לה כסבירה והולמת על פי נסיבות הענין, ולא תישמע ו/או תתקבל כל דרישה ו/או תביעה ו/או טענה לענין זה כנגד עורכת ההגרלה ו/או מי מטעמה.                             

 

3. כללי המבצע ותנאי ההשתתפות בו

3.1  לצורך מבצע זה, ייחשב כמשתתף כל אדם מעל גיל 18 המקיים את כל התנאים שלהלן, במצטבר (להלן: "המשתתף"):

        3.1.1       גילו 18 שנים או יותר בעת ההשתתפות במבצע;

        3.1.2       הוא עשה Follow לחשבון האינסטגרם של עורכת ההגרלה - באליגם baligam;

                        מתחת לפרופיל, יהיה לינק קליקבילי שלחיצה עליו תוביל לgoogle docs

 

 

                3.1.3       הוא מילא את כתובת האי מייל שלו בgoogle docs-   שנמצא ב:

                                https://docs.google.com/a/baligam.co.il/forms/d/1qnBubVdk9c-8qNkBBmJQJHDKMUzGq56CRgf_QV7BxrM/viewform

                3.1.4       הוא לחץ על כפתור "שלח" ואז קיבל אישור כזה:

 

3.2   יובהר, כי אי מילוי אילו מהפרטים הנדרשים באתר המבצע, כנדרש לעיל, תגרום לפסילת המשתתף, ולאתישמע או תתקבל כנגד עורכת ההגרלה ו/או מי מטעמה כל טענה ו/א דרישה ו/או תביעה בקשר לכך.
יובהר, כי עורכת ההגרלה ו/או מי מטעמה לא יישאו באחריות בגין שיבושים במערכות התקשורת או ברשתות התקשורת או בכישלון חומרה או תוכנה מכל סוג שהוא שהיה בהם כדי למנוע השתתפות במבצע. הוכחה של שליחה לא תתקבל ולא תיחשב כהוכחת קבלה.

3.3   אלף העוקבים הראשונים, יקבלו אליהם אימייל לאחר 3 ימי עסקים עם קוד מבצע, שאותו יוכלו להזין באפליקציית
       לופה, ולקבל ספר במתנה בפורמט ריבועי 20 ס"מ על 20 ס"מ, 24 עמודים בכריכה רכה.

 • קוד המתנה ניתן למימוש באפליקצית לופה בלבד.
 • לא ניתן להמיר את המתנה בהזמנת ספר בתוכנת לופה למחשב האישי או האייפד או כל מקור אחר.
 • משלוח בתוספת תשלום בהתאם למחירי המשלוחים כפי שמפורטים באפליקציה בעת ההזמנה.
 • ניתן לשנות לכריכה קשה ולהזמין מעל 24 עמודים עד 144 בתוספת תשלום על פי מחירון לופה כפי שמוצג בעת הזמנת הספר באפליקציה.
 • הספר מעוצב באופן אוטומטי מכל התמונות שהועלו ולא ניתן להשפיע על כמות העמודים בספר. הם נקבעים בהתאם לכמות התמונות שהועלו לספר. ניתן לעלות מ-25 עד 864 תמונות לספר.
 • סדר התמונות בתוך הספר יהיה ע"פ תאריך צילום התמונה.
 • לא ניתן לאחד הזמנות שונות למשלוח אחד.
 • אין כפל הנחות והטבות.

 

3.4 יובהר, כי הפרטים שיימסרו על ידי המשתתפים ישמשו את עורכת ההגרלה ו/או כל מי שפועל מטעמה לצורך דיוור קוד המתנה. (העוקבים שימלאו פרטים והם מעבר ל 1,000 העוקבים הראשונים-יקבלו דיוור עם מסר שהם לא קיבלו מתנה, אבל  תוצע להם הטבה אטרקטיבית.

3.5          כל קוד מבצע הינו אישי ומאפשר השתתפות יחידה בהגרלה.

3.6          הבאים אינם רשאים להשתתף במבצע: מנהלי ועובדי עורכת ההגרלה, המפקח ובני משפחותיהם של כל הנ"ל.
             "בן משפחה" לעניין סעיף זה - בן זוג, הורים, ילדים, אחים ואחיות.
 

 1. הפרס והכללים לזכייה בו

4.1  המבצע ייערך בשיטת "כל הקודם זוכה" מקרב כל המשתתפים במבצע, אשר עמדו בתנאי ההשתתפות, ועד לגמר המלאי (1,000 אלבומים).
 

 1. איתור הזוכים, הענקת הפרס ופרסום שמות הזוכים

5.1 ביום 15/10/16 ועם גמר המלאי תודיע עורכת ההגרלה לכל המשתתפים אשר עמדו בתנאי ההשתתפות, כאמור, את שמות 1,000 הזוכים בפרסים. בהודעת הזכייה שתישלח רק לזוכים יהיה קוד שאתו אפשר לממש את ההטבה באפליקציית לופה.

5.2 זוכה אשר לא אותר ביום הזכייה ובמשך 15 יום אחריה ו/או אשר המפקח החליט על ביטול זכייתו, לא יהיה זכאי לקבל את הפרס וזכייתו תבוטל.

 

 1. מפקח

6.1 כמפקח על ההגרלה ישמש עו"ד אלדד אפרוני מרח' ועידת קטוביץ 6, תל אביב 6230408 (להלן: "המפקח").

6.2 המפקח ידאג לקיום התקנון ויהיה רשאי למנות לשם כך אחרים לסייע לו במלאכת הפיקוח.

6.3 המפקח יקבע את דרך ביצוע ההגרלה.

6.4  המפקח יהא אחראי להכריע בכל מקרה של אי הבנה, לרבות בפרשנות התקנון. החלטת המפקח בכל הקשור להגרלה הינה סופית ומחייבת לכל דבר ועניין, והמשתתף מוותר בזאת על כל טענה ו/או תביעה בקשר עם הכרעת המפקח. החלטתו של המפקח תהיה סופית, מוחלטת ובלתי ניתנת לערעור.

6.5 מבלי לגרוע מהוראות תקנון זה והוראות כל דין, המפקח יהא רשאי לבטל את זכייתו של משתתף אשר זכה תוך ביצוע עבירה או תוך ביצוע מעשה שאינו כדין בהתאם לשיקול דעת המפקח ולדרוש את השבת הפרס לידי עורכת ההגרלה.

 

 1. כללי

7.1 הזכייה הינה אישית ואינה ניתנת להעברה.

7.2 עורכת ההגרלה תהא רשאית ע"פ שיקול דעתה הבלעדי, לשנות את כללי ההגרלה בהודעה מוקדמת. למשתתפים לא תהא כל טענה בדבר שינוי התנאים.

7.3 עורכת ההגרלה אינה אחראית כלפי המשתתפים בגין אובדן, מרמה, שגיאה או זיוף.

7.4 בהשתתפות בהגרלה, מסכים המשתתף בהגרלה, לכל הוראות תקנון זה, וכן פוטר את עורכת ההגרלה ו/או את המפקח מכל טענה או תביעה בכל הקשור להגרלה.

7.5 בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר ההגרלה בכל אמצעי המדיה, תגברנה הוראות תקנון זה.

7.6 בהשתתפותו במבצע מסכים, מאשר ומצהיר המשתתף ו/או המבקש להשתתף, כי קרא את התקנון, וכי הוא מקבל עליו את הוראותיו, וגם אם לא קרא את התקנון, מסכים המשתתף ו/או הרוצה להשתתף, כי תקנון זה יחול עליו ויחייבו לכל דבר ועניין.

7.7 כל משתתף, מסכים ומאשר, כי דבר השתתפות וקבלת הפרס וכן דבר זכייתו בהגרלה יפורסם באתר האינטרנט ו/או קבוצת הפייסבוק של עורכת ההגרלה.

7.8 תקנון זה מנוסח בלשון זכר, אך מופנה לגברים ולנשים כאחד.

7.9ההגרלה נערכת בהתאם וכפוף לעמידה בתנאים המפורטים בהודעה בדבר מתן היתר כללי לעריכת הגרלות לפרסומת מסחרית לפי חוק העונשין, תשל"ז-1977.