ברוכים הבאים לאתר באליגם (להלן: "האתר").

 

האתר מופעל ע"י חברת סיטי לייף סטייל בע"מ (להלן: "החברה").

כתובתנו: רחוב קרליבך 9, ת"א.

 

האתר משמש כאתר סחר אלקטרוני אשר מציע, בין היתר, פלטפורמה מקוונת המאפשרת למגוון נותני שירותים, יצרנים ומשווקים (להלן: "הספקים") להציע למכירה שוברים הניתנים להמרה לשירותים ו/או מוצרים של הספקים (להלן: "השוברים"). בנוסף, האתר מציג ומציע למכירה מוצרים שונים (כדוגמת כלי בית, צעצועים, מוצרי טיפוח, מותגי אופנה ועוד) (להלן: "מוצרי באליגם")

 

1.      כללי

א.      האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.

ב.      הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שייעשה על ידך באתר, לרבות כל רכישה שתתבצע על ידך באמצעות האתר.

ג.      כל שימוש באתר, לרבות רכישה שתתבצע על ידך באמצעות האתר, מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג לפי תקנון זה.

ד.      החברה רשאית בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות תקנון זה, ללא שתמסור על כך הודעה מראש.

ה.      אין באמור בתקנון זה כדי לגרוע מהוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן") והתקנות אשר הותקנו מכוחו, ככל שהן חלות על האתר (להלן: "ההוראות"), למעט במקרים בהם ניתן להתנות על הוראות כאמור והתניה כאמור בוצעה, במסגרת פעילות האתר אם במפורש או במשתמע.

ו.        למען הסר ספק, בהירשמות "לדיוור היומי" (או כל סוג דיוור אחר) אתה נותן את הסכמתך לקבל דואר אלקטרוני ו/או מסרונים ו/או התראות אחרות מהאתר. מטרת הדואר האלקטרוני/ מסרונים/התראות אחרות לעודד רכישה מהאתר ו/או להעברת מידע כדוגמת פרטים על ביצוע עסקה. אתה רשאי, בכל עת, להודיע לחברה על סירובך לקבל כל דואר אלקטרוני/מסרונים/התראות אחרות מהאתר, לרבות ע"י שליחת הודעה ל: support@baligam.co.il.

ז.      כמו-כן, בהרשמה לקבלת הדיוור מהאתר אתה נותן את הסכמתך לקבל דואר אלקטרוני מהאתר כאשר המילה "פרסומת" אינה מופיעה בכותרתו וזאת אף אם הדבר נוגד את הוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים), התשס"ח - 2008, לרבות תיקון מס' 40 לחוק, ו/או את הוראותיו של כל חוק אחר.

h.     הסכמה לקבלת הודעות מהאתר בדואר אלקטרוני ו/או מסרונים ו/או התראות אחרות כאמור מהווה הסכמה לקבלת תוכן שיווקי ו/או פירסומי הנוגע לכלל סוגי המכירות ולכלל פלטפורמות הפעילויות באתר, לרבות הצעות בתחום הנופש והתיירות, או כל בנוגע לכל פלטפורמת פעילות אחרת אשר תהא זמינה באתר בכל עת.

i.        כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות המשתמש ולא ישמשו בפרשנות התקנון.

 

2.      מי רשאי להשתמש באתר

א.      כל אדם, לרבות חברה, רשאי להשתמש באתר, לרבות לבצע רכישות באמצעות האתר, בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן:

                                                                                      i.      המשתמש הנו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות;

                                                                                    ii.      למשתמש מלאו 18 שנים;

                                                                                  iii.      המשתמש הנו בעל תעודת זהות ישראלית תקפה;

                                                                                  iv.      המשתמש הוא בעל כתובת בישראל;

                                                                                    v.      המשתמש הוא בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט;

                                                                                  vi.      המשתמש הנו בעל כרטיס אשראי ישראלי תקף ,שהונפק בישראל ע"י אחת מחברות כרטיסי האשראי.

ב.      מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תהא החברה רשאית למנוע מכל אדם להשתמש באתר, באופן זמני או לצמיתות, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי למסור הודעה על כך מראש.

 

3.      המכירה ותנאי המכירה של השוברים ומוצרי באליגם

א.      באמצעות האתר ספקים יכולים להציע למכירה שוברים הניתנים להמרה לשירותים ו/או מוצרים של הספקים. בנוסף, באתר נמכרים מוצרי באליגם.

ב.      המכירות באתר, לרבות מכירות של מוצרי באליגם, תהיינה לעיתים מוגבלת במספר מקסימלי של רוכשים ו/או בכמות מלאי.

ג.      השוברים שניתן לרכוש מהספקים באמצעות האתר הינם באופן כללי לצורכי שיווק ופרסום הספקים, השירותים ו/או המוצרים. המחירים המוצעים הינם אטרקטיביים, אולם אינם משקפים בהכרח את המחיר הנמוך ביותר בשוק. "השווי" המוצג בנוגע לכל הצעה יומית הוא כפי שנמסר לחברה ע"י הספקים השונים ובאחריותם בלבד.

ד.      שובר שנרכש ניתן להמרה לשירותים ו/או למוצרים של הספק בהתאם לשובר הרלוונטי. כל השוברים יהיו כפופים לכל התנאים וההתניות, שייקבעו על-ידי החברה והספקים והנכללים באתר, לרבות בשובר הרלוונטי, ובתקנון הספק.

ה.      בנוגע לרכישת שוברים, משמעות הלחיצה על כפתור ה - "קנה", וסיום ההליכים הנלווים לרכישה, לרבות הליך התשלום, היא שהמשתמש הציע הצעה לרכוש השירות ו/או המוצר הרלוונטי מהספק בהתאם לכל התנאים וההתניות, שייקבעו על ידי החברה והספק והנכללים באתר, לרבות בשובר הרלוונטי.

ו.        המחירים של מוצרי באליגם הינם אטרקטיביים, אולם אינם בהכרח משקפים את המחיר הנמוך ביותר בשוק. המחיר התקף ביחס להזמנה שביצע המשתמש הוא המחיר שהתפרסם בעת השלמת תהליך ההזמנה. המחירים של מוצרי באליגם משקפים הנחה מסויימת בהתאם "למחיר המחירון" של היצרנים ו/או היבואנים השונים.

ז.      בנוגע לרכישת מוצרי באליגם, יש לבחור את המוצר/ים שיצטרפו "לסל הקניות" ולמלא פרטים לשם השלמת הרכישה. יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים והמלאים אחרת לא נוכל להבטיח את מימוש ההזמנה. מילוי כל הפרטים הנדרשים לרכישת מוצר יחשב לביצוע הזמנה ע"י הלקוח (להלן: "הזמנה"). אישור סופי של ההזמנה כפוף להמצאות המוצרים במלאי. מוצרים ישמרו "בסל הקניות" למשך זמן מוגבל. לאחר ההזמנה של מוצר באליגם ואישור ההזמנה ישלח המוצר ללקוח. למען הסר ספק, משלוח דואר אלקטרוני ללקוח אינו מהווה ראיה ביצוע פעולה ואינו מחייב את החברה.

h.     בכדי לאפשר רכישה באתר, יחויב המשתמש לפתוח חשבון משתמש. בעזרת חשבון משתמש זה, יוכל המשתמש לבצע פעולות שונות באתר, לרבות, הדפסת השוברים, צפייה ברכישות עבר, שינויי הגדרות המשתמש והעדפותיו וכדומה.

 

4.      רישום באתר

א.      לשם ביצוע רכישה יהיה על המשתמש למלא טופס פרטים אישיים, לרבות:

                                                                                      i.      שם פרטי ושם משפחה;

                                                                                    ii.      כתובת דואר אלקטרוני;

                                                                                  iii.      בחירת סיסמא;

                                                                                  iv.      תעודת זהות;

                                                                                    v.      מספר טלפון;

                                                                                  vi.      פרטי כרטיס אשראי;

                                                                                vii.      כתובת למשלוח (במידת הצורך).

ב.      הגשת פרטים כוזבים ביודעין הינה עבירה פלילית עפ''י חוק. החברה תהא רשאית לנקוט בכל צעד משפטי כנגד מגיש פרטים כוזבים, כולל פנייה לערכאות בגין נזקים שיגרמו לחברה ו/או מי מטעמה עקב שיבוש פעילות האתר ו/או הליכי המכירה באתר.

 

5.      תשלום

א.      המחירים המוצגים באתר כוללים מע''מ על-פי הדין אלא אם צוין אחרת במפורש.

ב.      רכישת שובר שאושרה ו/או הזמנת מוצר באליגם מהווה רכישה של השירות ו/או המוצר ו/או מוצר באליגם, המחייבת בתשלום מלוא הסכום שהוצע על ידי המציע עבור השירות ו/או המוצר ו/או מוצר באליגם.

ג.      החיוב יתבצע באמצעות כרטיס האשראי (או שירות תשלומים אחר כדוגמת שירות PayPal) שאת פרטיו המלאים מסר הרוכש (במידה שלא נמסרו הפרטים המלאים, החברה תהא רשאית לבטל רכישה שאושרה).

ד.      במידה שחברת כרטיסי האשראי תסרב לכבד את התחייבויותיו של הרוכש, תבוטל רכישה שאושרה, המוצר ו/או השירות ו/או מוצר באליגם לא יסופקו, ודמי ביטול כמפורט בסעיף ‏‏8 יחולו.

ה.      דמי המשלוח, אם בכלל, ישולמו עם התשלום בגין המוצר/ים.

ו.        במכירה בתשלומים, רשאית החברה לגבות את דמי המשלוח בתשלום הראשון. במכירה של מוצרי באליגם, יחוייבו המוצרים בגין דמי משלוח נפרדים, והן לעיתים בגין עלויות נוספות, והכל כפי שיפורט בעמוד המכירה של המוצר.

 

6.      אספקת המוצרים ו/או השירותים שנרכשו באמצעות רכישת שוברים

א.      אספקת המוצרים (למעט מוצרי באליגם – ראה סעיף ‏7) ו/או השירותים תבוצע על ידי הספקים ובאחריותם הבלעדית ובהתאם לכל התנאים וההתניות המופיעים בעמוד המכירה של השירות ו/או המוצר ו/או על גבי השובר.

ב.      אספקת המוצרים ו/או השירותים תהייה תוך הצגת השובר עצמו שיוצג לספק בפרק הזמן שיצוין עליו. ייתכן שבעת מימוש השובר יידרש הרוכש ע"י הספק להציג תעודה מזהה ו/או את אמצעי התשלום בו השתמש בעת הרכישה.

ג.      החברה ו/או הספקים לא יהיו אחראים לכל איחור או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שנגרמו כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתם.

 

7.      אספקה והובלת מוצרי באליגם

א.      הספקים יהיו אחראים על אספקת והובלת מוצרי באליגם.

ב.      הספקים יספקו את המוצרים אשר שולמו במלואם, לכתובת שהלקוח הקליד או מסר בעת ההזמנה, תוך המועד הקבוע בדף הפריט, אלא אם כן נכתב אחרת באתר.

ג.      האפשרות להזמין מוצרים באתר מוגבלת לאזורים בארץ בהתאם למפת אזורי החלוקה של חברות המשלוחים השונות, לפי המקרה (להלן: "אזורי החלוקה"). הספקים רשאים, אך לא חייבים לספק את המוצרים גם אל מחוץ לאזורי החלוקה, בתיאום טלפוני מראש. לכן גם אם הזמנה כזו התקבלה ונקלטה במחשבי החברה, לא נהיה חייבים לספקה.

ד.      זמני אספקת הפריטים המצויינים כוללים רק את חישובם של ימי עסקים (ימי א' עד ה', לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג).

ה.      דמי המשלוח המפורטים במוצר אינם כוללים הובלה לקומות גבוהות ללא אפשרות להוביל באמצעות מעלית ו/או הובלה הדורשת כח אדם נוסף ו/או אמצעים מיוחדים. במקרה של הובלה חריגה יהיה האתר רשאים לגבות תשלום נוסף מראש על התשלום הנגבה בגין הובלה רגילה.

ו.        החברה לא תהיה אחראית לכל איחור או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שנגרם כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתו לרבות שביתות השבתות וכיוצ"ב.

ז.      התקנון של הגוף המשלח באמצעותו תבוצע ההובלה יחול על כל אספקה/הובלה של מוצר באמצעות האתר, ויחייב את הלקוח.

h.     על הלקוח להודיע מיידית לאתר אם המוצר לא סופק בתקופת האספקה המפורטת באתר. במידה והלקוח לא יהיה מעוניין להמתין להגעת המוצר מעבר לתקופת האספקה, האתר יחזיר ללקוח את הכסף אותו שילם עבור אותו מוצר כפוף לוידוא נכונות התלונה.

i.        בזמן אספקת המוצר, רשאי האתר ו/או מי מטעמו לדרוש את נוכחותו של בעל כרטיס האשראי בעת מסירת הפריט, ו/או הצגת תעודת זהות של בעל כרטיס האשראי ו/או חתימתו של בעל כרטיס האשראי על גבי שובר כתנאי למסירה המוצר.

j.         כל בקשה לביטול הזמנה לאחר שהמוצר נשלח זה מכבר, כפוף הביטול לכך שהלקוח יחזיר את המוצר באריזתו המקורית, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא לאתר על חשבונו.

k.      במקרים שמוצר יחזור בגלל פרטים מוטעים שמסר הלקוח, יחוייב הלקוח בתשלום בגין דמי משלוח וטיפול.

l.        יובהר כי דמי המשלוח בהם יחוייב הלקוח, כוללים בין היתר את עלות אריזת המוצר, אחריות וביטוח המוצר בעת המשלוח וכן הוצאות המשלוח בפועל.

 

8.      חוק פסולת אלקטרונית

א.      בהתאם להוראות חוק לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות, תשע"ב - ניתן למסור במועד אספקת המוצר החדש שתרכשו באתר זה, את המוצר הישן הדומה לציוד שרכשתם, ושהינו במשקל או בכמות הדומים למוצר הנמכר, וזאת ללא כל תשלום או תמורה אחרת (ובתנאי שמדובר במוצר חשמלי ואלקטרוני שהחוק חל עליו, ושהמוצר שפינויו מבוקש אינו מזיק).

ב.      הציוד הישן יהיה מוכן לפינוי ממקום סביר, בו נעשה שימוש בדרך כלל (לדוגמא, מקרר יפונה מהמטבח או מכונת כביסה מחדר הכביסה), או מהמקום בו מוצב המוצר החדש.

ג.      הציוד הישן יפונה כאשר הוא יכול לעבור בבטחה ובחופשיות את המפתן, את הפתחים ואת המעברים של הדירה ו/או של הכניסה לבניין ולחצר הבניין, ללא צורך בפירוק נוסף, בהפרדה או בניתוק של חלקים ממנו או מתשתית המבנה.

ד.      הציוד הישן חייב להיות מנותק טרם פינויו - מחשמל, גז או מים, מרהיט או מכל חיבור קבוע או ארעי אחר לתשתיות הבית או לחפצים אחרים. לא יבוצע ניתוק מהקיר או מתשתיות אחרות במעמד הפינוי.

ה.      הציוד הישן יפונה כשהוא ריק. לא תפונה פסולת שאינה מהווה פסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני - לרבות מים, קרח, מזון או כל פריט אחר אשר אינו חלק מהציוד הישן עצמו.

ו.        הציוד הישן יפונה כאשר הוא שלם ולא פורקו ממנו חלקים (לדוגמה, לא יפונה ציוד ישן ללא מנוע או דלת).

 

9.      ביטול רכישה מצד הרוכש

א.      כל רוכש רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן והתקנות שהותקנו על פיו (ראה בהמשך מספר הוראות רלוונטיות מתוך חוק הגנת הצרכן). בכל מקרה - לא ניתן יהיה לעשות שימוש כלשהו, או לקבל החזר כלשהו, במקרה של שובר שפג תוקפו (ראה תאריך תוקף באתר ועל גבי השובר) אלא עפ"י שיקול דעתה הבלעדי של חברה. על-אף האמור לעיל, יודגש כי כחלק מתודעת השירות של באליגם, אנחנו בבאליגם מקפידים לתת החזר בגין שוברים שלא מומשו וזאת כקרדיט באתר לרכישת כל מוצר באתר וללא הגבלת זמן. תיהנו!

ב.      ביטול ייעשה אך ורק בהודעה בכתב.

ג.      ברכישה של נכס, רשאי הרוכש לבטל את העסקה, מיום עשיית העסקה ועד ארבעה עשר ימים מיום קבלת הנכס או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף קטן 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר מביניהם.

ד.      ברכישה של שירות, רשאי הרוכש לבטל את העסקה, בתוך ארבעה עשר ימים מיום עשיית העסקה או מיום קבלת מסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף קטן 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר מביניהם, ובלבד שביטול כאמור ייעשה לפחות 2 ימי עבודה קודם למועד בו השירות אמור להינתן (ובמקרה של הזמנת שרותי הארחה, נסיעה, חופש או בילוי, עד שבעה ימים (שאינם ימי מנוחה) קודם למועד שנקבע למתן השירות).

ה.      רוכש לא רשאי לבטל את העסקה ברכישת פריטים מסוימים כמפורט בסעיף קטן 14ג(ד) לחוק הגנת הצרכן.

ו.        בתוך 14 יום מיום קבלת הודעת הביטול יושב לרוכש הסכום ששולם על ידו בגין השירות ו/או המוצר בניכוי דמי ביטול (לרבות דמי שילוח ואריזה) בשיעור של 5% מסכום העסקה או 100 ש''ח, לפי הנמוך. במקרה של ביטול עסקה עקב פגם או אי התאמה, לא יחויב הרוכש בדמי ביטול כלשהם. הוראות חוק הגנת הצרכן נוספות בנוגע לביטול הרכישה מצד הרוכש, לרבות בנוגע לחובה להחזיר המוצר, יחולו גם-כן. דמי הביטול עשויים להיגבות על ידי החברה או על ידי בית העסק.

ז.      ביטול העסקה ע"י הלקוח כפוף לכך שהמוצר יוחזר ככל שהדבר סביר או אפשרי באריזתו המקורית

 

10. ביטול רכישה מצד החברה

א.      החברה תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, בשל כל סיבה, ובכל עת, לבטל או להפסיק עסקה ו/או מכירה ו/או לבטל הזמנה, כולה או חלקה, ו/או את פעילות האתר, כולה או חלקה.

ב.      הודעה על ביטול או הפסקה מעין זה תימסר למשתמש או לרוכש, והחברה תימנע מחיוב כרטיס האשראי של הרוכש או תשיב לו כל סכום ששולם בגין השובר, השירותים ו/או המוצרים ו/או מוצר באליגם, ככל ששולם.

ג.      למעט בגין השבת סכום העסקה כאמור, לא תהיה למשתמש או לרוכש כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או הספק בגין ביטול העסקה כאמור בסעיף זה.

ד.      במידה והתגלה כי מוצר באליגם אזל מהמלאי, רשאי האתר לבטל את ההזמנה או להציע פריט חלופי שווה ערך. בוטלה הזמנה כאמור האתר לא יהיה אחראי ולא ישא בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוח או לצד שלישי לרבות אך לא רק נזק בגין רכישת הפריט אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר.

ה.      החברה רשאית לקבוע מעת לעת הטבות והנחות שונות למשתמשי האתר, הכול בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. החברה שומרת על זכותה לבטל מראש ו/או בדיעבד עסקאות ו/או הטבות שניתנו למי מהמשתמשים באתר עקב מעשיהם ו/או מחדליהם ו/או רשלנותם ו/או מכל טעם אחר, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בחובת הנמקה.

 

11. אחריות

א.      האחריות המלאה והבלעדית בכל הנוגע למוצרים ו/או השירותים חלה על הספק/ים בלבד. החברה (ו/או מי מטעמה) אינה מספקת את השירותים ו/או מוכרת את המוצרים ולפיכך אינה נושאת במישרין ו/או בעקיפין באחריות כלשהי לגביהם ו/או לכל מצג לגביהם, לרבות תיאורם כפי שנמסר על ידי הספק/ים. החברה (ו/או מי מטעמה) אינה נושאת במישרין ו/או בעקיפין באחריות כלשהי לנזקים הנובעים ו/או הקשורים בכל דרך שהיא באספקתם או אי אספקתם, תיקונם, הרכבתם ו/או החלפתם של המוצרים ו/או השירותים.

ב.      האתר עשוי להכיל קישורים לאתרי אינטרנט שאינם מופעלים בידיו אלא בידי גורמים אחרים. קישורים אלה נועדו לנוחיות המשתמש בלבד. אין לאתר שליטה על אתרי אינטרנט אלה, ואין הוא נושא באחריות לתכנים המופיעים או שאינם מופיעים בהם. אין בהכללת קישורים אלה באתר משום אישור לחומר המופיע בהם, והם אינם מעידים על קשר כלשהו עם מפעילי האתרים האמורים. החברה לא תישא בשום אחריות בגין נזק, הפסד או אובדן כלשהו, הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא למידע ו/או לשירותים המצויים באתרים אלו. האתר ותכנים או שירותים שהגישה אליהם היא באמצעות האתר מוצעים למשתמש כמות שהם ("AS IS") בלא כל התחייבות, אחריות או מצג כלשהו מצד האתר בדבר מידת ההתאמה, האמינות, האיכות, העדכון, מידת הדיוק של כל הכלול בו ואפשרויות השימוש בו. רכישת המוצרים ו/או השירותים שבאתר אינה מהווה תחליף לקבלת שירותי יעוץ מקצועי מכל סוג שהוא מראש. בכל בעיה או שאלה יש להתייעץ מראש עם בעל מקצוע מתאים על מנת לקבל ייעוץ המותאם למשתמש.

ג.      תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד. יובהר כי החברה עושה ותעשה כמיטב יכולתה לשתף פעולה עם ספקים אמינים ובעלי מוניטין בלבד.

ד.      החברה (ו/או מי מטעמה) אינה נושאת במישרין ו/או בעקיפין באחריות כלשהי לנזקים הנובעים ו/או הקשורים בכל דרך שהיא בשימוש ו/או בביצועי האתר. תיתכן אפשרות שבאתר נפלו שיבושים, אי התאמות, שגיאות או אי דיוקים, וזאת על אף שהאתר נוקט פעולות למנוע תקלות כאמור.

ה.      בכל מקרה, החברה לא תישא באחריות לפעילות כלשהי של כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה.

 

12. סודיות ופרטיות

א.      כל פרטיו האישים של המשתמש (שם, דואר אלקטרוני וכדומה), יישמרו במאגרי המידע של החברה.

ב.      החברה לא תעביר פרטיו האישיים של המשתמש לאף גורם אחר זולת לספקים וזאת רק לשם השלמת עסקה.

ג.      החברה לא תעשה כל שימוש בפרטים של אמצעי התשלום של המשתמש אלא לביצוע תשלום בגין עסקה אותה ביקש המשתמש לערוך, ופרטים אלו לא יועברו לאף גורם אחר זולת לצורך זה.

ד.      החברה תהא רשאית להשתמש במידע אישי של משתמש לצרכים פנימיים בלבד, כגון ניתוח מידע מצרפי בדבר דפוסי רכישה והתנהגות של משתמשים ו/או ספקים, ולצרכי תחקור תלונות ו/או ביקורות.

ה.      למרות האמור לעיל, החברה תהא רשאית להעביר פרטיו האישיים של משתמש לצד שלישי במקרים בהם המשתמש ביצע מעשה או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע בחברה ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, המשתמש עשה שימוש בשירותי החברה לביצוע מעשה בלתי חוקי, אם התקבל בידי החברה צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי המשתמש לצד שלישי וכן בכל מחלוקת או הליכים משפטיים.

ו.        החברה תוכל להשתמש בפרטיו האישיים של המשתמש, ללא זיהוי המשתמש הספציפי, לצורך ניתוח מידע סטטיסטי והצגתו ו/או מסירתו לגורמים אחרים.

ז.      מאחר שמדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת אין באפשרותה של החברה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות. אם יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר שמור בידי החברה ו/או להשתמש בו לרעה, לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה.

ח.     החברה תהא רשאית לעשות שימוש ב - "עוגיות" ("cookies") על מנת לספק למשתמש שירות מהיר ויעיל ולחסוך מהמשתמש הצורך להזין את פרטיו האישיים בכל כניסה לאתר. כל משתמש יכול להגדיר מחדש את הדפדפן שלו כך שיסרב לכל הcookies או שיתריע על cookies שנשלחים אליו. למרות זאת, יש לשים לב שמספר חלקים של האתר עלולים לא לתפקד כראוי אם משתמש מסרב לקבל cookies.

ט.        המידע שנאסף אודותיך יישמר במאגרי המידע של החברה.

י.         בקיום מקרים שאינם בשליטתה של החברה ו/או הנובעים מכח עליון, החברה לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם לך ו/או למי מטעמך עם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.

 

13. דין ושיפוט

א.      הדין החל על תקנון זה ו/או על כל פעולה ו/או על סכסוך הנובע ממנו, הוא הדין הישראלי בלבד.

ב.      בכל מקרה של מחלוקת, תהא לבתי המשפט (השלום או המחוזי) תל אביב-יפו הסמכות הבלעדית לדון בה.

 

14. תנאים נוספים

א.      טעות סופר בתיאור מוצר לא תחייב את החברה.

ב.      תמונות המוצרים באתר מוצגות לצורכי המחשה בלבד. בנוסף, ייתכנו הבדלים במראה, בגוון, בגודל, וכיו"ב בין המוצר, כפי שהוא מוצג באתר, לבין המוצר במציאות.

ג.      אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך האתר, לרבות באתרי אינטרנט אחריםף בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו"ב, לכל מטרה אחרת.

ד.      המועד שנרשם, לכל עניין ועניין, במחשבי החברה הוא המועד הקובע לכל דבר.